Sekretesspolicy No Plan B

 1. Introduktion 
 2. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda  den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data. 
 3. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du  besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker  vår hemsida. 
 4. Insamling av personlig information 
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas: 
 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version  samt operativsystem; 
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan,  besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar; 
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress; 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön,  relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din  utbildning och anställning; 
 4. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller  nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress; 
 5. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster; 
 6. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under  vilka omständigheter du använder den; 
 7. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner  som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och  dina kreditkortsuppgifter; 
 8. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet,  inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg; 
 9. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår  hemsida, inklusive dess innehåll och metadata; 
 10. all annan personlig information som du skickar till oss. 
Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens  samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna  policy 
 1. Användning av din personliga information 
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som  anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga  information för följande: 
 1. att administrera vår hemsida och verksamhet; 
 2. att anpassa vår hemsida åt dig; 
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida; 4. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften; 5. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt; 
 4. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när  som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet); 
 5. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda  tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du  specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när  som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation); 
 6. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer  inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen); 
 7. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida; 10. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier; 
 8. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata  meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt 12. annan användning.
Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på  annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.  Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår  hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.  Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan  tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande. 
 1. Utlämning av personlig information 
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter,  försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt  nödvändigt för de syften som anges i denna policy.  Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra  dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som  anges i denna policy.  Vi kan utlämna din personliga information: 
 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag; 
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden; 
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut  information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken); 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller  överväger) att sälja; och 
 4. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig  myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en  sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga  informationen. 
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i  denna policy. 
 1. Internationell dataöverföring 
 2. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder  vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med  denna policy. 
 3. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar  motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland,  Japan, Kina och Indien. 
 4. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår  hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen  används eller missbrukas av andra. 
 5. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt  F. 
 6. Bevarande av personlig information 
 7. Detta avsnitt F beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för  att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig  information. 
 8. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras  längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena. 
 9. Utan att det påverkar artikel F-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller  inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan: 
 10. personuppgiftstyp kommer att raderas 31 mars 2023 
 11. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive  elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter: 
 12. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag; 
 13. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida  domstolsförfaranden; och 
 14. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut  information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken). 
 15. Din personliga informationssäkerhet
 16. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att  förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. 
 17. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords och brandväggsskyddade) servrar. 
 18. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av  krypteringsteknologi. 
 19. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera  säkerheten för data som skickas via internet. 
 20. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt;  vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida). 
 21. Ändringar 
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör  kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan  meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata  meddelandesystem. 
 1. Dina rättigheter 
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information  kommer att omfattas av följande: 
 1. betalning av en avgift på 500 kronor 
 2. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass  som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din  aktuella adress 
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för   marknadsföringsändamål.  I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga  information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort  användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål. 
 1. Tredje parts hemsidor 
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll  över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis. 
 1. Uppdatering av information 
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras. 
 1. Kakor 
Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med  bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren.  Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.  Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en  webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren  innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av  användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som  personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad  till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och  sessionskakor på vår hemsida. 
 1. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används  för: 
 2. vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator  när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan  / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans  
användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan /  förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för  varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika  användare / beskriv syfte(n) 
 1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
 2. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för  att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”,  
“Sekretess” och sedan “Avancerat”; 
 1. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”,  “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka  på “Alla kakor”; och 
 2. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn  “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och  säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”. Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många  
hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda  alla funktioner på vår hemsida. 
 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel: 
 2. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta  instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 ); 
 3. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”,  
“Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och  webbplatsdata”; och 
 1. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar”  och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”. 
 2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.